Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. In deze wet is opgenomen dat u als deelnemer/ diens 1e contactpersoon op de hoogte wordt gesteld van de wijze waarop bij Het boerenleven met informatie wordt omgegaan.

Om u hier een helder antwoord op te geven, en om u persoonsgericht en op maat, methodisch te kunnen blijven begeleiden is een privacyverklaring voor u opgesteld.
Dit document is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.

De bij Het Boerenleven aanwezige informatie wordt verwerkt door;
Het boerenleven, Petra Vlooswijk, zij maakt onderdeel uit van maatschap Vlooswijk – van den Brink; hetboerenleven1@gmail.com

Het boerenleven verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan haar verstrekt tijdens het intakegesprek, foto, per email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening voor u.

Contact en Persoonsgegevens

Het boerenleven verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam adres en woonplaats gegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers van u en uw 1e contactpersonen
 • Pasfoto/ mogelijk vanaf uw geldig id-bewijs, kopie zorgpas
 • Informatie welke is opgenomen in uw beschikking/ indicatie van uw gemeente/ CIZ/ zorgkantoor (geslacht, geboortedatum en plaats, burgerservicenummer)
 • Contactgegevens van uw huisarts en zorginstellingen waar u gebruik van maakt.

Doeleinden

Het boerenleven verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Anonieme verzamelgegevens voor Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website

Grondslagen

Het boerenleven verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerkt Het boerenleven persoonsgegevens , omdat Het boerenleven hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardige belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden 

Voor zover dat relevant is voor uw behandeling of voor het voortzetten van uw zorg of behandeling of begeleiding elders worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt .
In het kader van haar dienstverlening kan Het boerenleven persoonsgegevens uitwisselen. Het boerenleven kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de Informatietechnologieleveranciers van de website en de systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Het boerenleven aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Het boerenleven zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Schild gecertificeerd”, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Het boerenleven aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Het boerenleven zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoelang bewaard Het boerenleven uw gegevens

Het boerenleven zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Het boerenleven zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Het boerenleven vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Het boerenleven passende maatregelen genomen.

Dagbesteding het boerenleven draagt er zorg voor dat de door u ondertekende retour gegevens documenten en informatie veilig in een persoonlijk begeleidingsdossier wordt opgeborgen. Ook zorgt zij er voor dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Medewerkers worden geacht enkel uw gegevens in te zien, die noodzakelijk zijn voor het ondersteunen bij de dagbesteding. Dit betekent dat:

 • vrijwilligers: geen toestemming hebben om uw persoonlijke gegevens in te zien
 • Stagiair : met toestemming van de zorgboerin alleen inzien wat nodig is in het kader van een specifieke schoolopdracht
 • Zzp-ér : in overleg met zorgboerin toestemming heeft om noodzakelijke informatie die nodig is om u goed te
  kunnen ondersteunen tijdens de dagbesteding in te zien.

Uw persoonlijke informatie wordt bewaard in een persoonlijke begeleidingsmap waar uw naam op staat. Deze map staat in een afgesloten kast op kantoor van de zorgboerderij. Waarvan de zorgboerin de sleutel bewaard.

De zorgboerin / zzp-er en ook de stagiaire vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.
Het boerenleven maakt gebruik van de updates van ICT-programma’s. Daarbij is Northon virusprogramma geïnstalleerd om uw gegevens nog beter te beschermen.

Uw rechten

U en uw 1e contactpersoon kan/ kunnen uw persoonlijk begeleidingsdossier inzien. U dient dit van te voren aangeven, zodat de zorgboerin hier tijd voor kan maken. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens/ kunt u dit inzien. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken om uw gegevens aan te passen, en/ of aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Gegevens worden enkel verstrekt aan uw familieleden als u daar toestemming voor geeft. Als familieleden of vrienden aanwezig zijn tijdens gesprekken ga ik er automatisch vanuit dat zij de informatie die u ontvangt mogen horen/ lezen, tenzij u anders aangeeft.

Dit privacybeleid wordt geplaatst op de nieuwe website van Het boerenleven. Wanneer dit beleid wordt geactualiseerd, kunt u dit op deze website zien.